Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

HOTĂRÂREA NR. 283/2008

privind dezlipirea unor parcele situate în Str. Vasile Goldiş

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 47760/2008 al Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimonu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
    Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind proprietate publică şi regimul juridic al acesteia;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit b, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     

HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. – Se aprobă radierea dreptului de administrare operativă a fostei Intreprinderi Judeţene de Gospodărie Locativă Construcţii şi Prestări din Sfântu Gheorghe asupra terenului intravilan înscris în C.F. nr. 24.258 Sfântu Gheorghe  cu nr. crt. A1 sub nr. top. 993/828/3/3/a/5/2/9/2/2/1/2/8/2/2/2/6/2  în suprafaţă de 38.075 mp.
    ART. 2. - Se aprobă întabularea în propretatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe al terenului intravilan înscris în C.F. nr. 24.258 Sfântu Gheorghe  cu nr. crt. A1 sub nr. top. 993/828/3/3/a/5/2/9/2/2/1/2/8/2/2/2/6/2  în suprafaţă de 38.075 mp.
    ART. 3. – Se aprobă dezlipirea terenului înscris în C.F. nr. 24.258 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 993/828/3/3/a/5/2/9/2/2/1/2/8/2/2/2/6/2  în suprafaţă de 38.075 mp, pe două loturi conform Documentaţiei de delimitare şi amplasament pentru identificare teren aferent Stadion Mic pe str. Vasile Goldiş elaborate de Luffy Vilmos, geodez cu drept de semnătură, după cum urmează:
-    lotul nr. 1 cu nr. top nou. 993/828/3/3/a/5/2/9/2/2/1/2/8/2/2/2/6/2/1  în suprafaţă de 3626 mp. teren aferent Stadionului Mic din Str. Vasile Goldiş;
-    lotul nr. 2 cu nr. top nou.  993/828/3/3/a/5/2/9/2/2/1/2/8/2/2/2/6/2/2 în suprafaţă de 34449 mp, spaţii verzi, trotuare.    
    ART. 4. – Se aprobă întabularea în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe al terenului cu nr. top. nou  993/828/3/3/a/5/2/9/2/2/1/2/8/2/2/2/6/2/1  în suprafaţă de 3626 mp, aferent Stadionului Mic din str. Vasile Goldiş.
    ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 18 decembrie 2008

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ
         Guruianu Mădălin Doru                                                   SECRETAR
                                                                                         Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină