Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

 

HOTĂRÂREA NR. 281/2008

cu privire la aprobarea criteriilor de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate la repartiţia locuinţelor din centrele sociale (cameră socială, locuinţă socială, apartament social)


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3.312/2008 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În baza prevederilor art. 2 lit. c respectiv art. 43 din Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată şi art. 21 din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (d), alin. (6) lit. (a) pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    Art. 1. – Se aprobă “ Criteriile de punctaj” pentru stabilirea ordinii de prioritate la repartiţia locuinţelor din centrele sociale (cameră socială, locuinţă socială, apartament social), anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    Art. 2. - Ordinea de prioritate privind repartizarea locuinţelor din centrele sociale se va stabili ţinând cont de punctajul obţinut de fiecare solicitant, calculat în baza criteriilor de punctaj, respectiv, a actelor doveditoare depuse de solicitanţi conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L nr. 184/2003 cu privire la aprobarea criteriilor de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru solicitanţii de locuinţe sociale.
    Art. 4.- Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe la 18 decembrie 2008


                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ
                   Guruianu Mădălin Doru                                                  SECRETAR
                                  
                                                                                                  Kulcsár TündeAnexa nr. 1 la Hotărârea nr. 281/2008
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină