Duminică, 15. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR.    279/2008

privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitarea infrastructurii în zona turistică Şugaş-Băi din Municipiul Sfântu Gheorghe,utilităţi publice-private”
          
         Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
         Având în vedere Raportul de specialitate nr. 47585 /2008 al Biroului de Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
         Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, agricultură şi dezvoltare regională, al  Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
         Având în vedere Programul Operaţional Regional 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană şi lansat la nivel naţional în data de 13.iulie 2007;
         Având în vedere prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
         În baza Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 5 din cadrul POR, Domeniul major de intervenţie 5.2.” Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”;
         În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

       ART.1-  Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii în zona turistică Şugaş-Băi din Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice-private”în vederea obţinerii unei finanţări prin POR, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.2.” Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă cu următorii indicatori tehnico-economici:
                           Valoarea investiţiei ( inclusiv TVA):  7.3333,06 mii lei
                           Din care C+M:                               4.340,94 mii lei
       ART.2.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează D-nei Viceprimar Sztakics Éva Judit  şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 18 decembrie 2008


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ
                Guruianu Mădălin Doru                                                      SECRETAR
                                                                                                   Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină