Sâmbătă, 21. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 276/2008

privind aprobarea Actului adiţional la Statutul societăţii comerciale Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de A.G.A. în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 46265/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local Municipal Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile actului constitutiv al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere art. 111 alin. (2) lit b şi art. 112 din Legea nr. 331/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1.- Se aprobă modificarea Actului constitutiv al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, potrivit celor cuprinse în Actul adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 2.- Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 18 decembrie 2008
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
       Guruianu Mădălin Doru                                                             SECRETAR
                                                                                                 Kulcsár TündeAnexă la HCL nr. 276/2008


Act adiţional nr. 1/2008
La Statutul S.C.Gospodărie Comunală S.A.


În temeiul H.C.L.nr. 276/2008 privind aprobarea Actului adţional nr. 1/2008 la Statutul S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, adoptat în calitate de acţionar unic la societatea comercială;
În conformitate cu prevederile art. 113 lit. m din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Se modifică alineatul 1 al art. 18 din Statutul S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe şi va avea următorul cuprins:
„Societatea comercială este administrată de către un consiliu de administraţie format din 5 (cinci) membri numiţi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani”.
Toate celelalte prevederi ale Statutului S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe rămân nemodificate.                                             Preşedintele Consiliului de Administraţie

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină