Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL  SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                 Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2              Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 274/2008

privind înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciile de Salubrizare a Localităţilor “ECO SEPSI”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 41058/2008 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 11 şi 12 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privier la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
Văzând realizarea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu art. 36 alin. (4) lit. e, respectiv ale art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă, în limitele competenţelor Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi ale primarului acestuia, asocierea municipiului Sfântu Gheorghe, ca membru fondator, cu comuna Chichiş şi comuna Ilieni, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciile de Salubrizare a Localităţilor “ECO SEPSI”.
ART. 2. – (1) Asociaţia arătată la art. 1 este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.
(2) Asociaţia se constituie în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizării în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aderente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare al acestuia, conform reglementărilor legale în vigoare.
ART. 3. – (1) Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată, fără elementele constitutive ale unei unităţi administrativ-teritoriale, prin libera asociere a membrilor fondatori, unităţile administrativ-teritoriale arătate la art. 1.
(2) Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală în condiţiile legii.
ART. 5. – (1) Se aprobă proiectul Actului constitutiv şi al statutului asociaţiei, potrivit anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alin. (1) se va realiza prin Act adiţional aprobat în prealabil prin hotărâri ale consiliilor locale, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale asociate.
Art. 6. – Asociaţia se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.
Art. 7. – Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe la crearea patrimoniului iniţial cu suma de 300,00 lei, care se suportă din bugetul local.
ART. 8. – Se desemnează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád - András, în organul de conducere al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI”.
ART. 9. - Se împuterniceşte primarul municipiului Sfântu Gheorghe Dl. Antal Árpád - András, să exercite în numele unităţii administrativ teritoriale toate atribuţiile conferite de legislaţia în materie, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Sfântu Gheorghe, la 18 decembrie 2008       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
        Guruianu Mădălin Doru                                                              SECRETAR
                                                                                                   Kulcsár Tünde

Anexe:

ACTUL CONSTITUTIV al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor “ ECO SEPSI”

STATUTUL de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor "ECO SEPSI"

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină