Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                Tel: 067-311726
Str. 1 Decembrie 1918 nr.2                Fax:067-351781
Judeţul Covasna
           
HOTĂRÂREA NR. 273/2008

privind instituirea taxei de intrare la patinoarele artificiale amenajate provizoriu în municipiul Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 47400/11.12.2008 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină, şi al Comisiei pentru tineret şi sport a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (2) lit. (c) şi al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă cuantumul taxei de intrare la patinoarele artificiale amenajate provizoriu în municipiul Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
    I. până la 31 decembrie 2008:
a.)    2,00 lei/persoană, pentru preşcolari, elevi şi studenţi;
b.)    4,00 lei/persoană, pentru adulţi.
II. de la 01 ianuarie 2009
a.) 2,00 lei/persoană, pentru preşcolari, elevi şi studenţi;
b.)    5,00 lei/persoană, pentru adulţi.
ART. 2. - Se aprobă Regulamentul privind funcţionarea patinoarelor artificiale amenajate provizoriu, pe perioada sezonului de iarnă, în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş fn. (incinta Stadionului Mic), respectiv  str. Nicolae Iorga fn., conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
ART. 3. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Finanţe Publice Municipale, Biroului Gospodărire Comunală şi Biroului buget - contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 18 decembrie 2008.


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
         Guruianu Mădălin Doru                                                     SECRETAR
                                                                                          Kulcsár Tünde


Anexa nr. 1
la H.C.L. nr. 273/2008


Regulament privind funcţionarea patinoarelor artificialePatinoarele artificiale amenajate provizoriu în municipiul Sfântu Gheorghe str. Vasile Goldiş fn. (incinta Stadionului Mic) respectiv str. Nicolae Iorga fn. vor fi deschise publicului pe perioada sezonului de iarnă, funcţionarea acestora fiind asigurată de personalul desemnat prin dispoziţie de Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
Patinoarele artificiale vor fi deschise publicului după cum urmează:
•    în zilele de lucru (de luni până vineri) între orele  1500 – 2200.
•    Sâmbătă, duminică, în zilele de sărbători legale şi pe timpul vacanţei şcolare între orele 1000 – 1500 respectiv 1600 – 2200
 Intrarea la patinoarele artificiale se va face pe baza unui bilet de intrare în valoare de 2,00 lei pe persoană pentru preşcolari, elevi şi studenţi, respectiv de 4,00 lei pe persoană pentru adulţi, biletul permiţând accesul o singură dată pe patinoar, pe durata programului de funcţionare a patinoarului, înainte de pauza de masă sau după pauza de masă, după caz, în funcţie de ora achitării contravalorii biletului.
Până la data de 31 decembrie 2008 biletul de intrare eliberat la achitarea taxei de intrare va fi identic cu cel eliberat pentru folosirea teleschiului din staţiunea Şugaş Băi.
 Începând cu data de 1 ianuarie 2009 accesul în incinta patinoarelor va fi posibilă în baza unor bilete autocolante numerotate, prevăzute în anexa la prezentul regulament din care face parte integrantă. Utilizatorii patinoarelor au obligaţia de a aplica biletele autocolante  achiziţionate în loc vizibil.
Sumele încasate vor fi depuse la casieria principală al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină