Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


               

HOTĂRÂREA NR.  138/2009

privind  modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24694/2009 al Biroului Cadastru şi Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe;
     Având în vedere prevederile Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 din H.G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna;
În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
I.    La poziţia nr. 53 “Strada Gödri Ferenc, cu trotuarele aferente” coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „delimitată de str. Kriza János şi str. Gróf Mikó Imre, Lungimea străzii: 261 ml, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic”, precum şi la poziţia nr. 53 coloana 6 “Valoare de inventar” va avea următorul cuprins: “94.941,40 lei”;
II.    La poziţia nr. 69 “Strada Kossuth Lajos, cu trotuarele aferente”, coloana 4 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “delimitată de str. 1 Decembrie 1918 şi str. Podeţului, Lungimea străzii: 324 ml, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic”, precum şi la poziţia nr. 69 coloana “Valoare de inventar” va avea următorul cuprins: “170.309,24 lei”.
III.    După poziţia nr. 574 se introduc 3 noi poziţii, poziţiile nr. 575-577, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2. - Cu asigurarea transmiterii prezentei hotărâri către Consiliul Judeţean Covasna, în vederea iniţierii demersurilor legale de modificare şi completare a H.G. nr. 975/2002 se încredinţează Biroul Administraţie Locală şi Compartimentul Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

   
Sfântu Gheorghe, la 17 iunie 2009

   
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ
                    Miklós Zoltán                                                             SECRETAR
                                                                                                 Kulcsár Tünde


Anexă la H. C. L. nr. 138/2009

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină