Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 134/2009

privind concesionarea prin negociere directă a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, pe care sunt amplasate puncte de vânzare ale Netwok Press Concept SA Bucureşti-Agenţia Covasna

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară ;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21406/28.04.2009 al Biroului Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002;
În baza prevederilor art. 58 alin. (3) din Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. –  Se aprobă concesionarea prin negociere directă a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, pe care sunt amplasate puncte de vânzare ale S.C. Netwok Press Concept S.A. Bucureşti-Agenţia Covasna, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – (1) Se aprobă încheierea contractului de concesiune pe o perioadă de 3 ani, începând cu 01.06.2009, pentru terenurile identificate în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă proiectul contractului de concesiune, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se stabileşte taxa de redevenţă reprezentând echivalentul în lei a sumei de 5 Euro/mp/teren concesionat/lună, calculat în baza cursului oficial leu/Euro la data încheierii contractului, preţ ce se indexează la prima zi a anului în curs în funcţie de cursul oficial leu/Euro comunicat de BNR.
ART. 4. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Urbanism, Biroul Gospodărire Comunală şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul municipiului Sfântu Gheorghe.

       
Sfântu Gheorghe, la 28 mai 2009
   

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                   Kovács István                                                               SECRETAR
                                                                                                   Kulcsár Tünde


Anexa nr. 1 la HCL nr. 134/2009


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină