Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR.  129/2009

referitor la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 278/2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii în zona turistică Şugaş-Băi din Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice” şi a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21.322/2009 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operaţional Regional 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană şi lansat la nivel naţional în data de 13.iulie 2007;
În baza Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 5 din cadrul POR, Domeniul major de intervenţie 5.2. ”Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 278 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii în zona turistică Şugaş-Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice”, şi a cheltuielilor legate de proiect după cum urmează:
Articolul 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„ART. 2. - Se aprobă cheltuielile legate de proiect şi anume:
    Valoarea totală a proiectului:             2.880.918,60 lei
    Valoarea eligibilă a proiectului:           2.120.840,00 lei
    Valoarea neeligibilă a proiectului:           300.100,00 lei
    TVA:                                              459.978,60 lei”
ART. 3. - Consiliul Local se angajează la acoperirea cheltuielilor privind contribuţia proprie ce revine municipiului Sfântu Gheorghe la cheltuielile eligibile, în valoare de 42.416,80 lei, precum şi toate cheltuielile neeligibile şi conexe ale proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielior din instrumente structurale.”
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva - Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 28.05.2009


             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
                   Kovács István                                                    SECRETAR
                                                                                       Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină