Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR. 115/2009

privind concesionarea fără licitaţie publică a unor terenuri pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20.903/2009 al Biroului Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererile nr. 12.479/2009 al S.C. N.D. MARKET S.R.L. şi al numitului Bahce Cevdet cu nr. 15.998/2009;
Având în vedere cererea nr. 13.386/2009 al S.C. FOTO EXPRES S.R.L., nr. 13.385/2009 al S.C. COMPUTREND S.R.L.şi nr. 13.384/2009 al COSYS COMPUTER SYSTEM S.R.L.;
Având în vedere prevederile Cap. III Art. 2. – (2) din contractele de concesiune;
    Având în vedere Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002;
    În baza prevederilor art. 58 alin. (3) din Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile art. 15 lit. c din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. – (1) Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică al terenului aparent liber, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, destinat amenajării în mod corespunzător şi estetic al accesului în unitatea comercială situată pe str. Crângului nr. 12, bl. 9/C/4,  pe o perioadă de 5 ani, începând de la 01 mai 2009, în favoarea S.C. ND MARKET S.R.L. potrivit datelor de identificare cuprinse în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică al terenului aparent liber, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, destinat amenajării în mod corespunzător şi estetic al accesului în unitatea comercială situată pe str. 1 Decembrie 1918 bl. 1/G/3, pe o perioadă de 5 ani, începând de la 01 mai 2009, în favoarea numitului Bahce Cevdet, potrivit datelor de identificare cuprinse în anexa nr. 1.
    (3) Se stabileşte taxa de redevenţă pentru terenurile identificate la alin. (1) şi (2), reprezentând echivalentul în lei de 5 Euro/mp/an calculat în baza cursului oficial leu/Euro la data încheierii contractului, preţ ce se indexează la începutul fiecărui an în funcţie de cursul oficial leu/Euro comunicat de BNR pentru prima zi lucrătoare a anului.
    (4) Se aprobă proiectul contractului de concesiune, anexa nr. 1/A la prezenta hotărâre.
    ART. 2. – (1) Se aprobă încheierea unor contracte de concesiune în vederea reglementării situaţiei juridice a terenurilor din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe amenajate pentru asigurarea accesului din exterior în unităţile de comerţ şi prestări de servicii, pe numele actualilor proprietari de construcţii identificaţi în anexa nr. 2, pe o perioadă de 5 ani, începând cu 01 mai 2009, cu plata unei redevenţei anuale reprezentând echivalentul în lei a 5 euro/mp/an, preţ ce se indexează la începutul fiecărui an în funcţie de cursul oficial leu/Euro comunicat de BNR pentru prima zi lucrătoare a anului.
    (2) Se aprobă proiectul contractului de concesiune, anexa 2/A la prezenta hotărâre.
    ART. 3. – Anexele nr. 1, 1/A, 2 şi 2/A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 4. – Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gospodărire Comunală şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

   
Sfântu Gheorghe, la 28 mai 2009           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ
                  Kovács István                                              SECRETAR   
                                                                                 Kulcsár Tünde


Anexe la H.C.L. nr. 115/2009

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină