Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
          Judeţul Covasna           


HOTĂRÂREA NR. 113/2009

privind la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia pentru animale “NEZ PERCE”

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21754/2009 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere propunerea de asociere nr. 21514/2009 înaintată de Asociaţia pentru animale “NEZ PERCE”, cu sediul în comuna Ozun, sat Bicfalău nr. 54, jud. Covasna;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
    Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e, alin. (7) lit. a şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


HOTĂRĂŞTE

ART. 1.  – Se aprobă dezlipirea terenului proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, evidenţiat în C.F. nr. 25414 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 1464/1/1 în suprafaţă de 10214 mp, pe 2 loturi, conform planului de amplasament şi delimitare al corpului de proprietate elaborat de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, după cum urmează:  
- Lotul nr. 1 cu  Nr. Cad. 25646 în suprafaţă de 4900 mp,  teren arabil;
- Lotul nr. 2 cu  Nr. Cad. 25647 în suprafaţă de 5314 mp,  teren arabil.
ART. 2. – (1) Se aprobă asocierea între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia pentru animale “NEZ PERCE”, cu sediul în comuna Ozun, sat Bicfalău nr. 54, jud. Covasna în vederea realizării proiectului de interes public local “Adăpostul pentru câinii comunitari din Sfântu Gheorghe”.
(2) Condiţiile şi termenii asocierii sunt cuprinşi în Contractul de asociere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Numeşte în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local în Comisia de supraveghere a asocierii, pe domnul Guruianu Mădălin-Doru şi domnul Bujdosó Albert Zsolt.
ART. 4. - Se mandatează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe cu semnarea contractului de asociere.
ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează persoana desemnată la art. 2 al prezentei hotărâri, Biroul Gospodărire Comunală şi Direcţia Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 28 mai 2009

           
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ
                        Kovács István                                                 SECRETAR
                                                                                          Kulcsár Tünde


Anexă la HCL nr. 113/2009


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină