Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 106/2009

privind sistarea stării de indiviziune asupra unui teren aferent construcţiei situate pe str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 25

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19.141/2009 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere cererea nr. 13388/2009 al numiţilor Bunta Lóránd Franscisc şi soţia Bunta Zsuzsánna Márta;
    Având în vedere declaraţia nr. 19140/2009 al numitei Veress Lenke;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere Raportul de evaluare nr. 2586/2009, elaborat de S.C. NOVITAS S.R.L.;
În baza prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă sistarea stării de indiviziune prin vânzarea directă a cotei de 16/1024 parte, reprezentând 18 mp din terenul intravilan în suprafaţă totală de 1121 mp, evidenţiat în C.F. nr. 25197 Sfântu Gheorghe sub nr. crt. A1 cu nr. top 2857/1017 curte, situat pe str. Körösi Csoma Sándor nr. 25, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, stăpânit în indiviziune cu numiţii Bunta Lóránd Francisc şi soţia Bunta Zsuzsanna Márta, născută Veress, proprietari în cotă de 835/1024 parte şi Veress Lenke, proprietar în cotă de 173/1024 parte, aferent construcţiei Cad: C1 cu nr.top 2857/1017 casă de piatră, proprietatea tabulară indiviză a numiţilor Bunta Lóránd Francisc şi soţia Bunta Zsuzsánna Márta, născută Veress în cotă de 851/1024 parte şi Veress Lenke în cotă de 173/1024 parte. 
ART. 2. – (1) Se aprobă încheierea contractului de vânzare-cumpărare între Municipiul Sfântu Gheorghe şi numiţii Bunta Lóránd Francisc şi soţia Bunta Zsuzsánna Márta, născută Veress.
 (2) Preţul de vânzare al terenului reprezintă echivalentul în lei, potrivit cursului oficial leu/euro valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, a sumei de 670 Euro, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 2586/2009.
(3) Preţul terenului se va plăti integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
ART. 3. – În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri proprietarii construcţiei vor fi notificaţi asupra intenţiei de vânzare al terenului descris la art. 1.
ART. 4. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 28 mai 2009.


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ
                  Kovács István                                                       SECRETAR
                                                                                          Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină