Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  105/2009

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe  aprobat prin H.C.L. nr. 162/2008

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19801/15.05.2009 al Serviciului Economic;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget şi finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină al Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art.13 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordinului nr. 356/2007 al ministrului internelor şi reformei administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. d, alin. (6) lit. a pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART.1. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 162/2008, după cum urmează:
I. Articolul 24 va avea următorul cuprins :
„Art. 24 - (1) Norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri de aşteptare a clienţilor în raport cu numărul de autorizaţii taxi emise, va fi de minim 40 %.
(2) Este interzisă staţionarea taxiurilor în locurile de aşteptare a clienţilor cu depăşirea numărului de locuri stabilite prin anexa nr. 10.
(3) Este interzisă staţionarea taxiurilor în locurile de aşteptare a clienţilor, stabilite prin anexa nr. 10, fără a avea achitată taxa de parcare aferentă, conform hotărârii consiliului local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale.
(4) Persoanele fizice şi/sau agenţii economici care exercită activitatea de taximetrie sunt obligaţi la plata taxei pentru folosirea locurilor de aşteptare a clienţilor, pentru fiecare autovehicul folosit pentru activitatea susmenţionată.
 (5) Se stabileşte taxa pentru folosirea locurilor de aşteptare a clienţilor la 75 lei/lună/autovehicul.
(6) Taxa prevăzută la alin. (5) se achită lunar, până în ultima zi a lunii, pentru luna următoare.
(7)  Numărul locurilor de aşteptare a clienţilor şi amplasamentul acestora se stabileşte conform anexei nr. 10.”
II. Articolul 36, alineatul (2), litera t va avea următorul cuprins:
„t) să se supună controlului autorităţilor abilitate şi să prezinte la control următoarele documente:
-    autorizaţia taxi;
-    certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică;
-    copia certificatului de agreare, emis de R.A.R. prin reprezentanţele sale;
-    asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat;
-    asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;
-    certificatul de atestare profesională a conducătorului auto, în cazul transportului de persoane;
-    copia buletinului de verificare metrologică a taximetrului aparatului de taxat;
-    copia contractului cu dispeceratul taxi;
-    toate celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare.”
III. Articolul 39 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„Alin. (2) În traficul rutier, controlul autovehiculelor se  efectuează numai împreună cu poliţia rutieră şi se probează prin proces-verbal de control, iar în cazul constatării de contravenţii, prin proces verbal de constatare a contravenţiei.”
IV. Articolul 43 va avea următorul cuprins:
„Art. 43. Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează cu amendă după cum urmează:
1.    cu amendă de la 100 lei la 500 lei:
a)    aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, c, d, e, g, h, j, r şi s;
b)    aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art. 17 lit. a şi b
2.    cu amendă de 300 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2).
3.    cu amendă de la 500 lei la 1000 lei :
a)    aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea prevederilor art.18 lit.e, art.22, art.33;
b)    aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art.18 lit.c şi f, art. 24 alin. (3), art. 36 alin. (1) lit. a, b, c, d, e, f, h, l şi m;
4. cu amendă de la 1000 lei la 5000 lei:
a) aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea prevederilor art.36 alin.(2) lit. i, l, n, o, p şi t;
b) aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art.17 lit. c, 18 lit.d, art. 28, art. 36 alin. (1) lit. n;
5. cu amendă de la 5000 lei la 25000 lei, aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea art.18 lit. a şi b;
6.  cu amendă de la 25000 lei la 50000 lei, aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea art.2.”
V. Articolul 44 se completează şi se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 44. Pe lângă sancţiunile prevăzute la art. 43 se dispune suspendarea sau anularea autorizaţiei taxi în următoarele situaţii:
a) suspendarea autorizaţiei taxi pentru 3 luni în următoarele cazuri:
-când una din condiţiile acordării autorizaţiei taxi nu mai este îndeplinită;
-când perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi a expirat cu mai mult de 10 zile;
-la a doua sancţiune privind încălcarea prevederilor art. 36 pct. 2 lit. b – o şi ale art. 28;
    b) suspendarea autorizaţiei taxi pentru 6 luni la a treia amendă contravenţională pentru încălcarea prevederilor art. 24 alin. (2)
c) anularea autorizaţiei taxi în următoarele cazuri:
-la a treia suspendare a autorizaţiei taxi în decurs de 2 ani consecutivi;
-nerespectarea perioadei de suspendare prevăzută la lit. b;

-pentru abateri repetate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a aparatului de taxat constatate de organele fiscale şi notificate prin adrese de înaintare Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
-pentru abateri repetate de la prevederile Codului Rutier, constatate de către Poliţia rutieră şi notificate prin adresă de înaintare Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.”
    VI. Anexa nr. 10 „Locurile de aşteptare/staţionare a taxiurilor în municipiul Sfântu Gheorghe” se înlocuieşte cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile art. 10 din anexa nr. 7 la H.C.L. nr. 123/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local  din cadrul Serviciului Economic, Biroul Gospodărie Comunală şi Direcţia Finanţe Publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 28 mai 2009         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                Kovács István                                                                  SECRETAR
                                                                                                   Kulcsár Tünde

Anexa nr.1 la H.C.L. nr 105/2009         

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină