Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


               

HOTĂRÂREA NR.  101/2009

       privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4381/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, privind serviciile de transport şi depozitare deşeuri solide, salubrizare stradală, deszăpezire şi împrăştiere de material antiderapant în municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul nr. 21676/2009 înaintat de directorul general al S.C. TEGA S.A.;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.21709/2009 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere art. 29 din Contractul de concesiune nr. 4381/1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, conform cărora modificarea sau adaptarea contractului se poate face prin act adiţional;
Având în vedere prevederile art. 2 lit. g^1, art. 31^1 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 6 alin (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
    Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 274/2008, privind înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI”- asociaţie de utilitate publică;
    Având în vedere că delegarea serviciilor publice de colectare, transport şi depozitare deşeuri municipale, împreună cu infrastructura tehnico-edilitară aferentă acestui serviciu se realizează  de către asociaţie “ECO SEPSI” în baza prevederilor art. 31^1, din Legea nr. 51/2006, coroborate cu prevederile H.C.L. nr. 274/2008 şi cu prevederile statutare ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI”- asociaţie de utilitate publică,
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTEART. 1. – (1) Se aprobă modificarea Contractului de concesiune  nr. 4381/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe de o parte, şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pe de altă parte, potrivit clauzelor cuprinse în Actul adiţional nr.1/2009, anexă nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Cu semnarea Actului adiţional nr.1/2009 se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART.2. – (1) Se aprobă preluarea de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a serviciului public de colectare, transport şi depozitare reziduuri menajere şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente constituită din bunurile de retur aparţinând domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, prevăzute în inventarul anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Serviciul public de colectare, transport şi depozitare reziduuri menajere şi infrastructura tehnico-edilitară aferentă vor forma obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a municipiului Sfântu Gheorghe, ce se va încheia, în baza prevederilor  art. 31^1, din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, între  Asociaţiea de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI”, în calitate de delegatar, şi operatorul regional de salubrizare S.C. TEGA S.A.
ART. 3. – (1) Se aprobă Contractul de concesiune actualizat, valabil începând cu data de 1 iunie 2009, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Regulamentul serviciului, caietul de sarcini, respectiv, inventarul mijloacelor fixe aparţinând domeniului public, ce constituie anexe la contractul de concesiune, sunt cele aprobate în condiţiile art. 1 la prezenta hotărâre.
ART. 4. - Se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, ca în numele şi pentru consiliului local să modifice prin emiterea de dispoziţii, ori de câte se impune, anexele Caietului de sarcini al serviciului de  salubrizare stradală, dezăpezire şi împrăştiere de material antiderapant în municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Biroul Buget-Contabilitate, Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliului de administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 28 mai 2009

              
                                                                  
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ
                  Kovács István                                                         SECRETAR
                                                                                            Kulcsár Tünde
 

Anexe la H.C.L. nr. 101/2009 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină