Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 266/2008

pentru modificarea H.C.L. nr. 162/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 46565/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul Comisiei de departajare în vederea atribuirii autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane pe raza teritoriului administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere art. 10 alin. (5) şi (7) din Regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, aprobat prin HCL nr. 162/2008,cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
 
ART. 1. – Se aprobă modificarea art. 10 alin. (5) din HCL nr. 162/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
„Art. 10. (5) Numărul maxim de autorizaţii taxi pentru transportul de persoane din municipiul Sfântu Gheorghe se stabileşte în 237 de autorizaţii taxi”
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea Serviciului de Transport Public Local din cadrul Serviciului Economic al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe,la 08 decembrie 2008


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ
        Guruianu Mădălin-Doru                                                    SECRETAR
                                                                                         Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină