Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 265/2008

privind reglementarea situaţiei juridice a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45039/2008 al Compartimentului Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională  a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;     
    Având în vedere cererea nr. 43.075/2008 depusă de Uniunea Democrată Maghiară din România;
    Având în vedere cererea nr. 44.121/2008 depusă de Partidul Civic Maghiar;
    Având în vedere prevederile art. 14 şi 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
    În baza prevederilor art. 21 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În baza prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul senatorilor şi deputaţilor;
    Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. m, alin. (4) lit. b şi c, precum  şi art. 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c,  alin. (5) lit. a şi art. 123 alin. (1), respective art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
   
ART. 1. – Se reglementează situaţia juridică a spaţiilor din imobilului “Palatul Boer”, situat pe str. Martinovics Ignac nr. 2, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, evidenţiat în C.F. nr. 23773 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 802 casă de piatră cu etaj, curte, în suprafaţă de 878 mp, după cum urmează:
I. Spaţiile “P01” şi “P13”, identificate prin anexa nr. 1 la prezenta hotărâre se transmit în folosinţă gratuită pe un termen de 10 ani, în favoarea Filialei Sfântu Gheorghe a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, în vederea amenajării sediului acesteia;
    II. Spaţiile identificate în anexa nr. 1 şi 2  la prezenta hotărâre se închiriează fără licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, în favoarea următoarelor partide politice:
- spaţiile „P05 – P09” , „P10” şi „P11”, respectiv terasă, pentru Oganizaţia Judeţeană a Partidului Civic Maghiar – Magyar Polgári Párt;
- spaţiile „P02”, „E01 – E06” şi „E08 - E10”, pentru Organizaţia Teritorială Trei Scaune a Uniunii Democrate a Maghiarilor din România.
III. Pentru asigurarea unor sedii pentru birouri parlamentare, spaţiile identificate în anexa nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre se închiriează fără licitaţie publică, pe perioada exercitării mandatului, în favoarea următorarelor persoane care au obţinut mandat de parlamentar la alegerile din 30 noiembrie 2008:
-    spaţiul „P03” în favoarea d-lui Édler András, deputat;
-    spaţiul „P04”, în favoarea d-lui Albert Álmos, senator;
-    spaţiul „E07”, în favoarea d-lui Márton Árpád, deputat.
ART. 3. – Predarea-primirea spaţiilor cuprinse în tabelul, anexă nr. 3 la prezenta hotărâre, se face în temeiul contractelor de comodat sau a contractelor de locaţiune, după caz, încheiate cu titularii dreptului de folosinţă gratuită, respectiv a dreptului de locaţiune.
ART. 4. – Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt cuprinse în proiectele contractului de comodat, respectiv ale contractelor de locaţiune, anexele nr. 4 - 9 la prezenta hotărâre.
ART. 5. – Anexele nr. 1 - 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 6. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Patrimoniu, Compartimentul Contabilitate şi Oficiul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
   

Sfântu Gheorghe, la 08 decembrie 2008.


   
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ
         Guruianu Mădălin Doru                                                          SECRETAR
                                                                                                Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină