Marţi, 28. ianuarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  




MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 264/2008
       
privind achiziţionarea unui imobil situat pe str. Ţigaretei nr. 75

Consiliul local al Municipiului Sfîntu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere oferta fermă de preţ exprimată prin adresa nr. 46494/2008 de către d-na Kovacs Etelka, proprietarul imobilului situat pe str. Ţigateri nr. 75;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 75/01.12.2008 având ca obiect imobilul - bloc cu două tronsoane cu câte 16 apartamente, Post Trafo şi Centrală Termică - situat în Sfântu Gheorghe, str. Ţigaretei nr. 75, jud. Covasna, întocmit de expert evaluator proprietăţi imobiliare Bojin Adrian;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimonu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe; 
În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
Avînd în vedere prevederile H.G. nr. 1.155/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale;
Având în vedere prevederile art. 13 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă întabularea în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe al terenului proprietatea Statului Român, situat pe str. Ţigaretei nr. 75, înscris în C.F. nr. 23.902 Sfântu Gheorghe (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 2743 Simeria) sub nr. top 789/1/b/2/2/a/1/2/2/1/2 în suprafaţă de 3654 mp, cu destinaţia teren de construcţii.
ART. 2. – (1) Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe al imobilelor – bloc cu două tronsoane A şi B cu câte 16 apartamente, post trafo, centrală termică, racordurile la utilităţi precum şi toate reţelele exterioare - situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. Ţigaretei nr. 75, proprietatea tabulară a numitei Kovács Etelka.
(2) Imobilele se evidenţiază prin C.F. nr. 23.902-C1-U1 Sfântu Gheorghe (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 2743 Simeria), sub nr. top 789/1/b/2/2/a/1/2/2/1/2/A, bloc tronson A cu 16 apartamente, scară de acces şi coridor exterior, cu cota de participare la părţile de uz comun de 50%, respectiv C.F. nr. 23.902-CI-U2 Sfântu Gheorghe (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 2743 Simeria) sub nr. top 789/1/b/2/2/a/1/2/2/1/2/B bloc tronson B cu 16 apartamente, scară de acces şi coridor exterior, cu cota de participare la părţile de uz comun de 50%. Părţile comune fiind: terenul, post trafo, centrală termică, racordurile la utilităţi precum şi toate reţelele exterioare.
ART. 3. – (1) Preţul de cumpărare a imobilului descris la art. 2 este de 1.734.525,00 lei, reprezentând echivalentul în lei a 450.000,00 Euro, potrivit cursului oficial leu-Euro, valabil la data de 08.12.2008, valoare stabilită în urma negocierii dintre părţi, în baza expertizei de evaluare nr. 75/01.12.2008.
(2) Preţul oferit se va plăti în termen de 15 de zile de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 
ART. 4. - Imobilul intrat în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe în condiţiile prezentei hotărâri, va fi amenajat cu destinaţia de locuinţe de serviciu pentru angajaţii instituţiilor de cultură din municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   

Sfântu Gheorghe, la 08 decembrie 2008


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
          Guruianu Mădălin Doru                                                        SECRETAR
                                                                                               Kulcsár Tünde





<< înapoi



Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină