Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

HOTĂRÂREA NR. 262/2008

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 46666/2008 al Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2008, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local pe anul 2008, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă alocarea sumei de 6.000 lei pentru cumpărarea de cadouri cu ocazia Crăciunului pentru familiile sărace. Suma va fi achitată din Cap. 51.02. „Autorităţi Executive”, art. 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”.
ART. 4. – Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei pentru organizarea Revelionului 2009 în Municipiul Sfântu Gheorghe. Suma va fi achitată din Cap. 51.02. „Autorităţi Executive”, art. 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 08 decembrie 2008.


           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ
             Guruianu Mădălin Doru                                                    SECRETAR
                                                                                              Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină