Luni, 16. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

                
HOTĂRÂREA NR. 260/2008

privind aprobarea proiectului „Servicii administrative, de gestiune şi informaţie electronică comunitară (SAGIEC) la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.44913 /25.11.2008  al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza Ghidului solicitantului din cadrul Programul Operaţional Sectorial „ Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b; alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. -  Se aprobă  proiectul „Servicii administrative, de gestiune şi informaţie electronică comunitară (SAGIEC) la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe” în vederea obţinerii unei finanţări prin POS, „ Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”;
       Valoarea proiectului: 4.522.840 lei +TVA
ART. 2. - Se aprobă contribuţia proprie ce-i revine Municipiului Sfântu Gheorghe din costurile eligibile aferente proiectului, în valoare de 90.457 lei, reprezentând 2 % din valoarea  proiectului.
ART. 3. - Executarea prezentei Hotărâri se încredinţează d-nei Viceprimar Sztakics Éva Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 noiembrie 2008.

     
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ
                   Gazda Zoltán                                                          SECRETAR
                                                                                             Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină