Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 259/2007

privind stabilirea modalităţii de punere în valoare a fostelor centrale termice, domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44624/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevedrile art. 36 alin. (2) lit.c şi alin. (5) lit. a din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – (1) Se aprobă stabilirea modalităţii de punere în valoare a fostelor centrale termice, domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
I.  - centrala termică Simeria IV din str. Viitorului se va transmite în administrarea Extensiunii Sfântu Gheorghe a Universităţii Babeş-Bolyai, în vederea transformării acesteia în spaţii de cazare şi cantină pentru studenţi.
           - punctul termic IV din str. Lalelei, se va transmite în folosinţă gratuită Asociaţiei Bolyongó Sfântu Gheorghe, pentru o perioadă de 25 ani cu posibilitatea de prelungire, în vederea transformării acesteia în centru cultural pentru tineret.
     - centrala termică liceu din str. László Ferenc, se va transmite în folosinţă gratuită Asociaţiei E.R.SZ.I, pentru o perioadă de 25 ani, în vederea creării unui centru cultural;
I. 1.  În contractele ce se vor încheia în baza unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe se vor menţiona următoarele: 
            - predarea imobilelor se va face după prezentarea asigurării fondurilor necesare transformării;
 - lucrările se vor începe până la sfârşitul anului 2009 şi se vor finaliza în maximum 3 ani,
dar nu mai târziu de 31.05.2012.
II.   - centrala termică I-II din cvartalul Ciucului se va transmite în administrarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară, Sfântu Gheorghe în vederea transformării acesteia în azil de noapte;
-    centrala termică din str. Nagy György, se va transforma în locuinţe, în regie propie.
ART. 2. – Prevederile art. 1 din prezenta hotărâre vor face obiectul unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, după clarificarea şi reglementarea situaţiei juridice a acestora.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 noiembrie 2008


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ
             Gazda Zoltán                                                                    SECRETAR
                                                                                                Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină