Luni, 17. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 258/2008

pentru la modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 145/2008 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu comercial, situat pe strada Căminului nr. 7, la parterul blocului 34/C

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44646/2008 al Compartimentului Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c  şi alin. (5) lit b, respectiv art. 123  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi co mpletările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă modificarea punctului nr. 6, anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 145/2008 privind  închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu comercial, situat pe strada Căminului nr. 7, la parterul blocului 34/C, după cum urmează:
 „(6) Cuantumul chiriei:
Nivelul minim al chiriei, care constituie şi baza de pornire la licitaţia publică deschisă, s-a stabilit la echivalentul în lei a 2,5 Euro/mp/lună, (fără TVA), calculat la cursul oficial /leu/Euro da la data anunţului publicitar.  
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Patrimoniu şi Compartimentul Studii şi Achiziţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

  
Sfântu Gheorghe, la 27 noiembrie 2008


             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ
                    Gazda Zoltán                                                             SECRETAR
                                                                                                 Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină