Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  255/2008

privind novarea contractului de leasing financiar nr. 44388/MULTITRA-2-001, respectiv, 45590/MULTITRA-2-002 Lot 1/2008

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44778/2008 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 1128-1137 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b şi  alin. (9), din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – (1) Se aprobă novarea contractului de leasing financiar nr. 44388/MULTITRA-2-001, respectiv 45590/MULTITRA-2-002 Lot1/2008, bunurile care fac obiectul contractului fiind Autobuze Urbane marca BMC PROBUS 215-12 bucăţi.
(2) Condiţiile şi termenii novaţiei sunt cuprinşi în Contractul de novaţie, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se mandatează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe cu semnarea Contractului de novaţie prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Oficiul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Biroului Gospodărire Comunală al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 noiembrie 2008.


             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                    Gazda Zoltán                                                                 SECRETAR
                                                                                                    Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină