Luni, 16. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf. Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax:  0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  254/2008
 
privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru numirea  unor cadre didactice pe postul de director sau director adjunct ale unor instituţii de învăţământ preuniversitar din Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44285/2008 al Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna, exprimată prin scrisoarea nr. 8744/2008, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 43139/2008;
Având în vedere solicitarea conducerii Şcolii cu clasele I-VIII “Ady Endre” Sfântu Gheorghe, exprimată prin scrisoarea nr. 723/2008, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 43748/2008;
Având în vedere prevederile art. 21 alin. (6) şi alin. (9) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.Ed.C. nr. 3142/2006;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE   

ART. 1.- Acordă avizul consultativ pentru numirea doamnelor:
(1) Bálint Éva Ildikó, în funcţia de director al Grădiniţei cu program prelungit “NAPSUGÁR” Sfântu Gheorghe;
(2) Tomos Gabriella, în funcţia de director al Grădiniţei cu program prelungit “GULLIVER” Sfântu Gheorghe;
(3) Márk Emese, în funcţia de director al Grădiniţei cu program prelungit “HÓFEHÉRKE” Sfântu Gheorghe;
(4) Elekes Ildikó, în funcţia de director al Grădinţei cu program prelungit “PINOCCHIO” Sfântu Gheorghe;
(5) prof. Kerekes Dorina, în funcţia de director al Liceului Teoretic “MIKES KELEMEN” Sfântu Gheorghe;
(6) prof. Micu Lucia – Elena, în funcţia de director adjunct al Şcolii cu clasele I-VIII “ADY ENDRE” Sfântu Gheorghe;
ART. 2.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamnei Sztakics Éva – Judit, viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe;


Sfântu Gheorghe, la 27 noiembrie 2008.


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                Gazda Zoltán                                                                   SECRETAR
                                                                                                  Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină