Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  253/2008

pentru prelungirea Contractului de locaţiune nr. 333/2005 încheiat cu S.C. „IRIS Farmacie Comerţ şi Servicii” S.R.L. cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44090/2008 al Compartimentului Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere cererea nr. 41184/2008 a d-nei Pleşa Cristina, farmacist diriginte la Farmacia IRIS S.R.L. Sfântu Gheorghe, prin care solicită prelungirea contractului de închiriere începând cu data de 01.01.2009;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În conformitate cu prevederile Cap. III art. 4 din contractul de locaţiune încheiat cu S.C. „IRIS Farmacie Comerţ şi Servicii” S.R.L. din municipiul Sfântu Gheorghe;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă prelungirea contractului de locaţiune nr. 333/2005 încheiat cu S.C. „IRIS Farmacie Comerţ şi Servicii” S.R.L. din municipiul Sfântu Gheorghe, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 1 ianuarie 2009.
ART. 2. – Se aprobă proiectul Actului adiţional, anexă la prezentul proiect de hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3.– Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 noiembrie 2008.


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
                    Gazda Zoltán                                                              SECRETAR
                                                                                                  Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină