Duminică, 15. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 250/2007

privind alocarea unei sume de bani Asociaţiei Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor Martiri în Revoluţia din decembrie 1989

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44234/2008 al Compartimentul  Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa Asociaţiei Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor Martiri în Revoluţia din decembrie  nr. 2223/10.11.2008;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină, ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008 şi prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1.- Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei Asociaţiei Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor Martiri în Revoluţia din decembrie 1989, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, P-ţa Libertăţii nr. 4 pentru organizarea manifestărilor cu ocazia “Ziua Revoluţiei Române din decembrie 1989” şi pentru ajutorarea celor care au suferit în urma evenimentelor.
ART. 2. – Suma astfel aprobată se va suporta din bugetul local, Cap. 67.02 “Cultura”, subcap. 03.30 “Alte servicii culturale”, art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”.
ART. 3.- Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 noiembrie 2008.


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                Gazda Zoltán                                                                 SECRETAR
                                                                                                Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină