Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 249/2008

cu privire la aprobarea constituirii şi utilizării  fondului de premiere de 5% din cheltuielile  cu salariile aferente anului 2008

    Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţa ordinară;
    Având în vedere  Raportul de specialitate nr. 44407/2008 al Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având in vedere prevederile Legii nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008 şi prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În baza art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008, cu modificărilor şi completărilor aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2008;
    În baza art.12 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor  pentru  persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, cu modificările şi completările ulterioare;
     În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. b şi cu alin (4) lit. a din Legea nr.   215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     În temeiul  art. 45 alin  (2) lit a şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se  aprobă constituirea şi utilizarea  fondului de premiere de 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008, la nivelul aparatului propriu al Primarului, instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
ART. 2. – Criteriile şi condiţiile pentru utilizarea fondului de premiere de 5% sunt cuprinse în anexa la prezenta hotărâre care face parte integrantă.
ART. 3. – Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, domnul domnul Antal Árpád András va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie.


Sfântu Gheorghe, la 27 noiembrie 2008.


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ
              Gazda Zoltán                                                       SECRETAR
                                                                                    Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină