Sâmbătă, 21. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 242/2008

privind garantarea  finanţării implementării proiectului  Administraţiei Fondului pentru Mediu în valoare de 568.000,00  euro, fără TVA, pentru S.C. TEGA S.A.

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Referatul nr. 5067/2008, al directorului general al S.C. TEGA S.A., înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 44.005/2008;
Având în vedere prevederile  pct. 10 din formularul nr. 2 al Manualului de Operare al Fondului pentru Mediu;
În baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. g şi art 28 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 44 alin. (2) lit. b din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;   
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c, respectiv alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   
HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă garantarea finanţării, prin bugetul municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, în condiţiile Manualului de Operare, a proiectului Agenţiei Fondului pentru Mediu în valoare de  568.000,00  Euro, fără TVA, intitulat “ REDUCEREA NIVELULUI DE ZGOMOT ÎN CARTIERELE MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, PRIN IMPLEMENTAREA UNEI TEHNOLOGII SILENŢIOASE DE COLECTARE ŞI TRANSPORT A DEŞEURILOR MENAJERE ”  ce se va contracta de către S.C. TEGA S. A., cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe str. Crângului nr.1, judeţul Covasna, având CUI. RO 8670570, înregistrată la ORC. Covasna sub nr. J/14/295/1996.
ART.2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 20 noiembrie 2008


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ
                   Gazda Zoltán                                                    SECRETAR
                                                                                        Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină