Luni, 17. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 241/2008

privind acordul cu privire la contractarea finanţării unui proiect al Administraţiei Fondului pentru Mediu în valoare de 568.000,00  euro fără TVA, de către S.C. TEGA S.A.

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de AGA, (acţionar unic al S.C. TEGA S.A) în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul nr. 5067/2008, al directorului general al S.C. TEGA S.A., înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 45.005/2008;
Având în vedere prevederile  pct. 9 din formularul nr. 2 al Manualului de Operare al Fondului pentru Mediu;
În baza prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 111 alin. (2) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale – republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 11 lit. e din Actul constitutiv al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a.  şi alin. (3) lit. c, respectiv alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă contractarea finanţării proiectului Administraţiei Fondului pentru Mediu “REDUCEREA NIVELULUI DE ZGOMOT ÎN CARTIERELE MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, PRIN IMPLEMENTAREA UNEI TEHNOLOGII SILENŢIOASE DE COLECTARE ŞI TRANSPORT A DEŞEURILOR MENAJERE”, în valoare totală de  568.000,00  Euro, fără TVA, din care 284.000,00 Euro (fără TVA) reprezentând finanţare nerambursabilă, de către S.C. TEGA S. A., cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe str. Crângului nr.1, judeţul Covasna, având CUI. RO 8670570, înregistrată la ORC. Covasna sub nr. J/14/295/1996, 
ART. 2. -  Contribuţia proprie a S.C. TEGA S.A., în valoare de 284.000,00 Euro, fără TVA, necesară implementării proiectului, se va asigura prin credit bancar contractat de către societate, în condiţiile legii.
ART. 3.   –  Se desemnează în calitate de responsabil de proiect, d-ul Bardócz Ernő, director tehnic al S.C. TEGA S.A.
ART. 4.  -  Se desemnează dl. ing. Tóth-Birtan Csaba, director general al societăţii comerciale TEGA S.A., să reprezinte solicitantul în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu şi în vederea semnării contractului de finanţare.
ART. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează persoanele desemnate prin art. 3 şi 4.

Sfântu Gheorghe, la 20 noiembrie 2008

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ
                      Gazda Zoltán                                                            SECRETAR
                                                                                                 Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină