Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR. 240/2008

Privind aplicarea Consiliului Local la Programul Operaţional Regional  2007-2013, Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; Domeniu major de intervenţie 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
                   
         Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
         Având în vedere Raportul de specialitate nr. 42208/2008 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
         Având în vedere Programul Operaţional Regional 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană şi lansat la nivel naţional în data de 13 iulie 2007;
         În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
         În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE

          ART. 1.- Se aprobă aplicarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară: 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie: 3.4. ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a  infrastructurii pentru formare profesională continuă în vederea reabilitării,consolidării integrale a corpului A din complexul de clădiri a Liceului Teoretic Mikes Kelemen din Sfântu Gheorghe.
         ART. 2.- Se  desemnează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în relaţia cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional.
         ART. 3.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei Viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Biroului Proiecte.

Sfântu Gheorghe, la  07 noiembrie 2008.


           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                      Gazda Zoltán                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                             Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină