Sâmbătă, 21. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 238/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  “SEDIU INSPECTORAT JUDETEAN ÎN CONSTRUCTII COVASNA - SFÂNTU GHEORGHE”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 41.083/2008 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 93/1999 privind aprobarea Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 47, 50, 56 alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Avizul Unic nr. 77/2008 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă  Planul Urbanistic Zonal – “SEDIU INSPECTORAT JUDETEAN ÎN CONSTRUCŢII COVASNA - SFÂNTU GHEORGHE”,   în baza Proiectului nr. 10/2008 elaborat de S.C. CAD PROIECT S.R.L, pentru terenul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str.Cezar Bolliac, înscris în C.F. nr. 22170 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 9974, în suprafaţă de 600 mp.
ART. 2. -   Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal este de 1 an.
ART. 3. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

   
Sfântu Gheorghe, la 07 noiembrie 2008.


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
                 Gazda Zoltán                                                              SECRETAR
                                                                                              Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină