Sâmbătă, 25. ianuarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf. Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax:  0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  233/2008

privind aprobarea Listei cu unele spaţii medicale proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, ce urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 68/2008
   
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 40645/2008 al Biroului Cadastru şi Patrimoniu  din cadrul Primăriei Municipiului Sfantu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi  al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Sentinţa Civilă nr. 281 al Tribunalului Covasna, pronunţată în şedinţa publică din 15 martie 2007, rămasă definitivă prin Decizia nr. 135/R a Curţii de Apel Braşov;
Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;
În conformitate cu  prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1.- Se aprobă Lista cu unele spaţii medicale cu terenurile aferente, proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, în care funcţionează în prezent unităţi medicale infiinţate şi organizate potrivit O.G. nr.124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi spaţii în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, conform O.U.G. nr.83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr.598/2001, concesionate medicilor şi tehnicianului dentar, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2.- Spaţiile medicale cu terenurile aferente, cuprinse în Listă urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor O.U.G nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;
ART. 3.- Se desemnează consilierii municipali în Comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale, după cum urmează:
-    domnul Pethő István, consilier municipal, membru;
-    domnul Şerban Valeriu, consilier municipal, membru;
-    domnul Bujdosó Albert Zsolt, consilier municipal, membru supleant;
ART. 4.- Lista spaţiilor medicale aprobată prin art.1. se afişează la sediul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotărâri.
ART. 5.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Cadastru şi Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 30 octombrie 2008


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ
             Ferencz Csaba                                                                       SECRETAR
                                                                                                     Kulcsár Tünde


Anexă la H.C.L. nr. 233/2008.


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină