Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

 

HOTĂRÂREA NR. 232/2008

privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 40761/2008 al Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină şi al Comisiei pentru tineret şi sport a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 69 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. – Se aprobă instituirea programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”.
    ART. 2. – Fondurile alocate anual finanţărilor nerambursabile acordate în cadrul programului instituit prin art. 1 vor fi prevăzute în bugetele anuale ale municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu anul 2009.
    ART. 3. – Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice pentru finanţarea proiectelor structurilor sportive de drept privat din municipiul Sfântu Gheorghe sunt prevăzute în Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice în cadrul programului „Sfântu Gheorghe Sprijină Sportul”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 4. – Pentru încurajarea sportului de masă, pe terenurile de sport din incinta unităţilor de învăţământ situate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe este permis accesul tuturor celor care doresc să facă sport, fără ca procesul educaţional să fie prejudiciat şi cu respectarea strictă a  regulamentelor şi dispoziţiilor interne ale unităţilor de învăţământ.
    ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru Tineret şi Sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.   

   
Sfântu Gheorghe, la 30 octombrie 2008

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
                Ferencz Csaba                                                                      SECRETAR
                                                                                                               Kulcsár Tünde
 

Anexă la H.C.L. nr. 232/2008

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină