Marţi, 28. ianuarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                Tel: 067-311726
Str. 1 Decembrie 1918 nr.2                Fax:067-351781
Judeţul Covasna
           
HOTĂRÂREA NR. 228/2008

privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din municipiul Sfântu Gheorghe şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35038/2008 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 6 alin.(1) lit. k şi art. 7 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 26 alin (2) lit. c, respectiv alin. (4) şi (5) din  Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
Văzând şi prevederile art. 18 alin. (2), precum şi ale art. 94 lit. k din Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Sfântu Gheorghe, aprobată prin H.C.L. nr. 44/2008 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 4381/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe; 
În conformitate cu prevederile art. 282 din Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu art. 36 alin. (4) lit. c, respectiv ale art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Începând cu data de 1 noiembrie 2008, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Sfântu Gheorghe se instituie taxa specială de salubrizare aplicată în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri individuali fără contracte de prestări servicii publice de salubrizare încheiate cu operatorul serviciului public.
ART. 2. – (1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice fără contract  este de 10 lei /persoană /lună, iar pentru persoanele juridice fără contract este de 150 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de colectare, transport şi depozitare a 3 mc. de deşeuri/ lună.
(2) Pentru o unitate locativă cuantumul maxim al taxei speciale de salubrizare datorată după numărul de persoane fizice este de de 40 lei indiferent de numărul persoanelor.   
ART. 3. – (1) Operatorul serviciului de salubrizare, împreună cu Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, va ţine la zi evidenţa beneficiarilor serviciului de salubrizare fără contract de prestări servicii, în vederea decontării prestaţiei direct din contul deschis în acest scop în baza art. 30 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În vederea identificării utilizatorilor fără contracte de prestări servicii publice de salubritate, operatorul serviciilor de salubrizare va beneficia la cerere de sprijinul Poliţiei Comunitare Sfântu Gheorghe.
ART. 4. - Se aprobă Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică potrivit prevederilor legale în materie.
ART. 6. - Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la aducerea la cunoştinţă publică.
ART. 7. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 120/2008 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din municipiul Sfântu Gheorghe, se abrogă.
ART. 8. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe, S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, Compartimentului Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură şi Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   

Sfântu Gheorghe, la 30 octombrie 2008

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ
           Ferencz Csaba                                                          SECRETAR
                                                                                     Kulcsár Tünde
         

Anexă la H.C.L. nr. 228/2008
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină