Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                Tel: 067-311726
Str. 1 Decembrie 1918 nr.2                Fax:067-351781
Judeţul Covasna
           
HOTĂRÂREA NR. 226/2008

privind modificarea şi completarea HCL nr. 89/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008 şi a H.C.L. nr. 90/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2008

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 36636/2008 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al  Comisiei de  specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art.16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 282 şi art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza pct. 222, pct. 224 alin. (3) şi pct.290^1 alin.(1) din HG. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
   
ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 7 “Taxe speciale “ la HCL nr. 89/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Articolul 3 din Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2008, aprobat prin H.C.L. nr. 90/2007 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 3  - (1) În vederea asigurării punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii serviciilor de transport public local, nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie:
-    Taxa pentru eliberarea Autorizaţiei de transport pentru transportul public local;
-    Taxa pentru eliberarea Autorizaţiei Taxi sau a Copiei conforme
-    Taxă pentru eliberarea Autorizaţiei de Dispecerat Taxi;
-    Taxă pentru eliberarea Licenţei de traseu;
-    Taxă pentru modificarea Autorizaţiei de transport, Autorizaţiei taxi, a Copiilor conforme, a Autorizaţiei de dispecerat taxi.
(2) Sectorul de activitate pentru care se instituie aceste taxe este activitatea de transport public local care se autorizează prin Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local din cadrul Serviciului Economic.
(3) Plata acestor taxe se face anticipat odată cu depunerea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiilor.
 (4) Sumele încasate din activitatea de autorizare se încasează prin Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
(5) Sumele obţinute din aceste taxe vor fi utilizate în scopul acoperirii cheltuielilor de funcţionare ale Serviciului Economic.”
ART. 3. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Finanţe Publice Municipale şi Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

   
Sfântu Gheorghe, la 30 octombrie 2008


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
               Ferencz Csaba                                                   SECRETAR
                                                                                  Kulcsár Tünde


Anexă la H.C.L nr. 226/2008


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină