Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 225/2008

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2009

    Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. 38178/2008 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu nr. 7660/2006, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice;
Având în vedere Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu nr. 1453521/24.09.2007;
Având în vedere proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2009 pentru funcţiile publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, din cadrul Poliţiei Comunitare din municipiul Sfântu Gheorghe şi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Luând în considerare prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. – Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2009 potrivit anexelor 1-3 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
    ART. 2. – Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se transmită Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici o copie a actului administrativ de aprobare având anexat Planul de ocupare aprobat.
    ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

  
SfântuGheorghe, la 30 octombrie 2008


           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ                
                 Ferencz Csaba                                                       SECRETAR
                                                                                         Kulcsár Tünde


Anexa nr. 1 la HCL nr. 225 / 2008<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină