Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 224/2008

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul
din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului, din cadrul Serviciului Public Administrare Parcări, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, din cadrul Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor, din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu”, precum şi din cadrul Căminului “Zathureczky Berta”, începând cu 1 octombrie 2008

    Consiliul Local al municipiului Sfântu-Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Luând în considerare raportul de specialitate nr. 36486/2008 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Considerând propunerea d-lui Primar Antal Árpád-András cu privire la efectuarea unor modificări în structura personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu privire la înfiinţarea unui nou compartiment în scopul promovării imaginii municipiului;
Văzând cererea nr. 34857/2008 înaintată de dl. László Levente din cadrul Oficiului de Protecţie Civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Luând în considerare Procesul Verbal nr. 37070/02.10.2008 întocmit cu ocazia examenului organizat pentru promovarea în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice de nivel inferior, care au absolvit în cursul anului 2008 o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată;
Având în vedere Adresa nr. S.O. 2458/2008 înaintată de directorul Direcţiei de Asistenţă Comunitară;
Luând în considerare cererea cu nr. 31472/2008 înanintată de dl. Borcsa Ferenc din cadrul Serviciului Public de Evidenţă a Persoanelor;  
Considerând Adresele nr. 236/2008 şi 248/2008 înaintate de directorul Teatrului “Andrei Mureşanu;
Având în vedere referatul nr. 756/17.10.2008 înaintat de Căminul “Zathureczky Berta” precum şi cererea cu nr. 755/17.10.2008 a d-lui Jánosi Gábor;
Luând în considerare avizul favorabil al A.N.F.P. nr. 1459119/13.10.2008, privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 octombrie 2008;
Considerând considerare avizul favorabil al A.N.F.P. nr. 1459948/17.10.2008, privind transformarea unor funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe ca urmare a dobândirii unor diplome de studii de nivel superior celei avute, începând cu 1 octombrie 2008;
Luând în considerare Ordinul A.N.F.P. nr. 1900/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină, din cadrul Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale ce se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr. II. şi III. la legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 – Statutul funcţionarilor publici,  republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. – Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi al Serviciului Public Administrare Parcări, începând cu data de 1 octombrie 2008, potrivit anexelor nr. 1-3 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
    ART. 2. – Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, începând cu data de 1 octombrie 2008, potrivit anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
    ART. 3. – Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Evidenţă a Persoanelor, începând cu data de 1 octombrie 2008, potrivit anexei nr. 5 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
    ART. 4. – Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu”, începând cu data de 1 octombrie 2008, potrivit anexei nr. 6 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
    ART. 5. – Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului “Zathureczky Berta”, începând cu data de 1 octombrie 2008, potrivit anexei nr. 7 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
    ART. 6. – Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a persoanelor, potrivit statelor de funcţii aprobate.
    ART. 7. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


SfântuGheorghe, la   30 octombrie 2008
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ                 Ferencz Csaba                                                               SECRETAR
                                                                                             Kulcsár Tünde


Anexe la H. C. L. nr. 224 / 2008

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină