Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
S-a modificat prin HCL nr. 71/2009

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

REPUBLICĂRI

HOTĂRÂREA NR. 101/2002

privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe*)

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate Nr. IN 5823/2002 al Serviciului Tehnic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere Referatele Comisiei de specialitate de Studii prognoze economico sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, dezvoltare regională, turism, servicii publice, comerţ şi agricultură, a  Comisiei de activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte, sănătate, sport şi agrement, tineret,şi a Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, protecţie socială, relaţii cu cetăţenii, ale Consiliului Local Municipal;
În baza prevederilor art.3, art.18 alin.(1) şi art.24 din Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale aprobată prin Legea nr.515/2002;
În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.d şi alin. (6) lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă “Normele de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe”, anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

Art. 2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică, dată la care orice dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează serviciile cu competenţă în domeniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sf. Gheorghe, la 07 octombrie 2002


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ
             Fodor Ladislau                                                               SECRETAR
                                                                                             Kulcsár Tünde


*Republicată în temeiul art. 3 din H.C.L. nr. 91/2005 privind modificarea Hotărârii nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.
H.C.L. nr. 101/2002 a fost modificată şi completată prin H.C.L. nr. 38/2003, H.C.L. nr. 91/2005 şi H.C.L. nr. 173/2007.


Anexa la H.C.L. nr. 101/2002
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină