Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
S-a modificat prin HCL nr. 188/2008 şi HCL 252/2008


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 129/2005

privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările cu plată din municipiul Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sf. Gheorghe în şedinţa ordinară;
    Având în vedere Referatul nr. IN 3377/2005 al Biroului de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sf. Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, oridne publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină, ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
    În baza prevederilor art. 133 lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
    În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. f din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. – Se stabilesc amplasamentele locurilor de parcare cu plată pe teritoriu municipiului Sfântu Gheorghe, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART.2. – Se aprobă Regulamentul de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările cu plată, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr. 67/2005 privind stabilirea locurilor de parcare cu plată pe teritoriu municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi instituirea de sancţiuni contravenţionale.
    ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sf. Gheorghe, la 30. iunie 2005.


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
             Ördög Lajos                                                              SECRETAR
                                                                                         Kulcsár Tünde


Regulament de functionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările cu plată din mun. Sfântu Gheorghe<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină