Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  97/2009

privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinta extraordinară;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omlui, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 24 din H.G. nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 45 alin (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂSTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, potrivt anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Regulamentul, cu modificările şi completările aprobate prin prezenta hotărâre se va republica , dându-se articolelor o nouă numerotare.
ART. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroul Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi primarului Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la  22 mai 2009


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
                Miklós Zoltán                                                            SECRETAR
                                                                                            Kulcsár Tünde


Anexa la H.C.L. nr. 97/2009

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină