Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
 Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  94/2009

privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SEPSI”

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
    Având în vedere adresa nr. 16315/2009 a managerului proiect PHARE;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19621/2009 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În baza prevederilor H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
    Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere Dovada disponibilităţii denumirii nr. 67954/05.12.2008, emisă de Ministerul Justiţiei, Direcţia pentru Relaţii cu publicul şi Evidenţa ONG;
    Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din  Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
    În conformitate cu prevederile art. 11, 12, 13, art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – (1) Se aprobă asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe, ca membru fondator, cu comunele Ilieni, Arcuş, Valea Crişului, Ghidfalău, Reci, Ozun şi Chichiş, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “SEPSI”.
(2) Asociaţia arătată la alin. (1) este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.
ART. 2. - Se aprobă proiectul Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “SEPSI”, anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă participarea Municipiului Sfântu Gheorghe la crearea patrimoniului iniţial cu suma de 300,00 lei, care se suportă din bugetul local.
ART. 4. – Se desemnează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András, în organul de conducere al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “SEPSI”
ART. 5. – Se mandatează persoana desemnată la art. 4, să exercite în numele unităţii administrativ - teritoriale toate atribuţiile conferite de legislaţia în materie, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Sfântu Gheorghe, 15 mai 2009


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ
                 Kovács István                                                        SECRETAR
                                                                                          Kulcsár Tünde


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 94/2009

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 94/2009

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină