Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR. 89/2009

privind aprobarea divizării S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de A.G.A., în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Proiectul de divizare al S.C. Gospodărie Comunală S.A., Sfântu Gheorghe nr. 1/31.03.2009;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În baza prevederilor art. 113 lit. h, art. 115 alin. (2) şi art. 246, 249 lit. b, respectiv art. 2501 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 13 lit. j din Statutul S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
    În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. - Aprobă executarea divizării în condiţiile proiectului de divizare nr. 1/31.03.2009 publicat în MO partea a IV-a nr. 2092/14.04.2009, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 2. – În urma divizării capitalul social se va reduce cu 6.250 lei prin anularea unui număr de 2.500 acţiuni.
    ART. 3. – Se aprobă, conform art. 249 lit. b din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, că data divizării va fi 31.05.2009 şi nu data prezentei hotărâri.
    ART. 4. – Se aprobă Actul constitutiv al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L., societate înfiinţată în urma divizării, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 5. – (1) Se numeşte ca administrator al S.C. URBANO-LOCATO S.R.L. domnul Kulcsár - Terza József.
    (2) Se mandatează persoana desemnată la alin. (1) pentru semnarea Actului constitutiv al S.C. URBANO-LOCATO S.R.L. şi pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor legate de înfiinţarea acesteia.
    ART. 6. – Se aprobă ca bilanţul de divizare să aibă data de 31.03.2009. Toate operaţiunile cuprinse între această dată şi data divizării se vor transmite noii societăţi conform condiţiilor proiectului de divizare, pe bază de protocol.
    ART. 7. – Se mandatează dl. Fejér Alexandru să semneze hotărârea Adunării Generale extraordinare, Actul adiţional la Statutul S.C. GOSPODĂRIRE COMUNALĂ S.A. şi Actul constitutiv actualizat, precum şi pentru îndeplinirea formalităţilor la Registrul Comerţului.
    ART. 8. – Se aprobă majorarea capitalului social la valoarea de 1.700.000 lei, prin emiterea unui număr de 520.000 acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei.
    ART. 9. – Un număr de 200.000 acţiuni vor fi subscrise de Municipiul Sfântu Gheorghe prin aportul numerar al sumei de 500.000 lei, ce va fi vărsat până la data de 31.05.2009.
    ART. 10. – Se oferă spre subscripţie acţiunile emise după cum urmează:
-    Consiliului Judeţean 80.000 acţiuni în valoare de 200.000 lei;
-    Oraşului Covasna 60.000 acţiuni în valoare de 150.000 lei;
-    Oraşului Întorsura Buzăului 60.000 acţiuni în valoare de150.000 lei;
-    Municipiul Târgu Secuiesc 120.000 acţiuni în valoare de 300.000 lei;
    ART. 11. – (1) Termenul pentru efectuarea vărsămintelor de către persoanele juridice enumerate la art. 10 este 29.05.2009.
(2) Neefectuarea vărsămintelor în termenul fixat atrage anularea acţiunilor nesubscrise.
    ART. 12. – Se aprobă proiectul Actului adiţional la Statutul S.C Gospodărie Comunală S.A., conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.


Sfântu Gheorghe, la 15 mai 2009
   

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ
                 Kovács István                                                        SECRETAR
                                                                                         Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină