Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna           


HOTĂRÂREA NR. 88/2009

privind prelungirea unui mandat de administrator la S.C. TEGA S.A.

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de A.G.A în şedinţă ordinară;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b, art. 112 coroborate cu art 153ˆ12 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 15 din Actul constitutiv al S.C. TEGA S.A.;
Avînd în vedere prevederile H.C.L. nr. 122/2005 privind prelungirea unui mandat de administrator la S.C. TEGA S.A.;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Începând cu data de 13.06.2009, se aprobă prelungirea mandatului de administrator la S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe al domnului Tóth – Birtan Csaba, cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 10/A, et. 2, ap. 6, judeţul Covasna, pentru o perioadă de 4 ani.
ART. 2. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliului de Administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 15 mai 2009


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ
                   Kovács István                                                          SECRETAR
                                                                                              Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină