Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  87/2009

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TEGA S.A.

    Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de A.G.A., în şedinţă extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19683/2009 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere Referatul nr. 1190/2009 al directorului S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În baza art. 113 lit. m şi art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere că societatea comercială TEGA S.A. Sfântu Gheorghe va avea calitatea de operator regional al serviciilor publice de salubritate cu capital integral deţinut de către municipiul Sfântu Gheorghe, comuna Chichiş şi comuna Ilieni;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) lit a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se numesc reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. TEGA S.A., cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr. 1, judeţul Covasna, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Covasna, având C.U.I. RO8670570, care vor exercita toate atribuţiile conferite de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor, după cum urmează;
1.    Gazda Zoltán,
2.    Şerban Valeriu,
3.    Miklós Zoltán.
ART. 2. – Durata mandatului, precum şi drepturile şi obligaţiile mandatarilor sunt cuprinse în contractul de mandat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu semnarea contractelor de mandat se împuterniceşte preşedintele de şedinţă.
ART. 4. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanţilor A.G.A. la S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 15 mai 2009


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
               Kovács István                                                               SECRETAR
                                                                                               Kulcsár Tünde


Anexă la H.C.L. nr. 87/2009


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină