Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                 Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2              Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 216/2008

privind modificările şi completările la  Hotărârea Consiliului Local nr. 191/2008 privind aplicarea la programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea
de spaţii verzi în localităţi

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.38252/10.10.2008  al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului şi legislaţia muncii a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1166/2007 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr.191/2008 privind aplicarea la programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, după cum urmează:
I. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 4.- Se aprobă cheltuielile legate de proiect, valoarea eligibilă a proiectului fiind de 5.618.420  lei  din care  4.118.420 lei este  aportul propriu  al Consiliului Local, care se angajează la acoperirea cheltuielilor privind contribuţia proprie ce-i revine şi la toate cheltuielile neeligibile şi conexe ale proiectului.”
II. Anexa ”Studiul de fezabilitate: Amenajări spaţii verzi Piaţa Mihai Viteazul” la hotărâre, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre din care face integrantă.
ART. 2. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează D-nei Viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Biroului Proiecte.

Sfântu Gheorghe, 13 octombrie 2008.

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA                                              CONTRASEMNEAZĂ
                 Ferencz Csaba                                                            SECRETAR
                                                                                             Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină