Sâmbătă, 25. ianuarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
       CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 213/2008

privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de Asociere aprobat prin H.C.L. nr. 207/2004 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în vederea reabilitării şi dezvoltării infrastructurii de turism în judeţul Covasna

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35.282/2008 al Biroului Administraţie Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 109.513/2008 al Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;
Având în vedere Contractul de Asociere încheiat la data de 26.01.2005 în vederea îndeplinirii unor obiective commune de reabiltare a infrastructurii de turism în judeţele Covasna şi Harghita prin proiectul “A borvizek útja - Drumul apelor minerale”;
Având în vedere H.C.L. nr. 207/2004 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Consiliul Judeţean Covasna, Consiliului Local al oraşului Baraolt, respectiv cu Consiliile Locale comunale Belin, Bixad, Breţcu, Malnaş şi Vâlcele în vederea participării la Proiectul “Drumul apelor minerale” în cadrul Programului Phare 2004-2006 - Coeziune Economică şi Socială – Proiecte Mari de Infrastructură Regională;
Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. (f) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat în data de 26.01.2005 în vederea îndeplinirii unor obiective comune de reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii de turism în judeţele Covasna şi Harghita prin proiectul “A borvizek útja - Drumul apelor minerale”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. – Se mandatează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe în vederea semnării actului menţionat la art. 1.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Serviciul Patrimoniu Propriu.


Sfântu Gheorghe, la 25 septembrie 2008


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ
            Bujdosó Albert Zsolt                                                   SECRETAR
                                                                                         Kulcsár Tünde

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 213/2008

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină