Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  





MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 211/2008

privind recalcularea preţului energiei termice livrată populaţiei

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35147/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 35094/2008 din partea S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. i din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de de utilităţi publice, actualizată;
În baza prevederilor art. 40 alin. (10) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă preţul local de 323,41 lei/Gcal. inclusiv T.V.A. pentru energie termică livrată populaţiei produsă cu gaze naturale.
ART. 2. – Se aprobă preţul local de 279,54 lei/Gcal.  exclusiv T.V.A. pentru energie termică livrată agenţilor economici, persoane juridice, produsă cu gaze naturale.
ART. 3. – Tarifele stabilite prin prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.10.2008.
ART. 4. -  Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliului de Administraţie al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 septembrie 2008


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
            Bujdosó Albert Zsolt                                                        SECRETAR
                                                                                             Kulcsár Tünde






<< înapoi



Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină