Luni, 16. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf. Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax:  0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  209/2008

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 161/2007 privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu judeţul Covasna, în vederea înfiinţării „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35.096/2008 al Biroului Administraţie Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi  al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 11, 12 şi 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. (f) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
 
ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Actului constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna, conform Actului adiţional nr. 1 la Actul constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna, conform Actului adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se desemnează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna.
ART. 4. – Se mandatează persoana desemnată la art. 3 să participe şi să reprezinte interesele unităţii administrativ – teritoriale, precum să semneze Actul adiţional nr. 1 la Actul constitutiv şi Actul adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei pentru dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna.
ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează persoana desemnată în art. 3 din prezenta hotărâre.

Sfântu Gheorghe, la 25 septembrie 2008
                      
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ
              Bujdosó Albert Zsolt                                                          SECRETAR
                                                                                                  Kulcsár Tünde             

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 209/2008

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 209/2008


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină