Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 82/2009

privind administrarea S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe
   
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de adunare generală ordinară;
În baza prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b, art. 112 coroborate cu art. 153^12 din Legea nr. 31/1990. privind societăţile comerciale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 97/2008 privind realegerea unor membri din Consiliul de Administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 13107/2009 depusă de dl. Bokor Alexandru, prin care aduce la cunoştinţa consiliului local renunţarea sa la mandatul de administrator, începând cu data de 01 aprilie 2009 şi ca urmare şi la contractul de mandat încheiat cu consiliul de administraţie, cu respectarea preavizului de 30 de zile;
Având în vedere declaraţiile exprese de acceptare a mandatului de administrator nr. 16802/2009, 16797/2009, 16806/2009, 16804/2009 şi 16800/2009 ale persoanelor propuse de adunarea generală ordinară;
Având în vedere prevederile art. 18 din Actul constitutiv al S.C. MULTI-TRANS S.A.;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi a alin. (3) lit. c din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea alineatului 1 al articolului 18 din Actul constitutiv al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
„Art. 18. – (1) Societatea Comercială este administrată de către un Consiliu de Administraţie, compus din 5 administratori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani”
ART. 2. - Se constată încetarea mandatului de administrator al d-lui Bokor Alexandru începând cu data de 01 mai 2009, ca urmare a renunţării acestuia la mandat.
ART. 3. – Începând cu data de 01 mai 2009 se revocă mandatul d-lui Babos Zoltán şi al d-lui Szöllõsi Áron, administratori, membrii în consiliul de administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.
ART. 4. - Numeşte, în consiliul de administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data expirării mandatului membrilor fostului consiliu de administraţie, respectiv de la data de 01 mai 2009, următoarele persoane:
-    Babos Zoltán;
-    Cojoc Viorel;
-    Göthér Mihály Csaba;
-    Lakatos Attila;
-    Titesz Zoltán;
ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A.

   
Sfântu Gheorghe, la 27 aprilie 2008.


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                    Kovács István                                                                              SECRETAR
                                                                                                                    Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină