Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 81/2009

privind achiziţionarea unui imobil situat pe str. Mikes Kelemen nr. 39, proprietatea S.C.Bravcof S.A. cu sediul în municipiul Braşov


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
    Având în vedere oferta fermă de preţ exprimată de către S.C.BRAVCOF S.A., cu sediul în mun. Braşov, jud. Braşov, în calitate de proprietar al imobilului, teren şi construcţii, situat pe str. Mikes Kelemen nr. 39, evidenţiat în C.F. nr. 25.441 Sfântu Gheorghe cu nr. cad. 25.441, prin adresele înregistrate la Primăria mun. Sfântu Gheorghe cu nr. 12.649, 16.601/2009;
    Având în vedere Raportul de evaluare nr. 2603/2009 al imobilului situat în mun. Sfântu Gheorghe, str. Mikes Kelemen nr. 39, jud. Covasna întocmit de S.C. NOVITAS S.R.L.;
    Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 51/2009 privind aprobarea bugetului local pe anul 2009;
    Având în vedere prevederile art. 13 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 123 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – (1) Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a imobilului situat în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. Mikes Kelemen nr. 39 (str. Lunca Oltului potrivit evidenţelor C.F.), evidenţiat în C.F. nr. 25.441 Sfântu Gheorghe compus din teren  cu nr. cad. 25.441 în suprafaţă de 3767 mp, cămin de nefamilişti cu nr. cad. 25441-C1 şi centrală termică neîntabulată în evidenţele C.F., proprietatea tabulară a S.C. Bravcof S.A., cu sediul în Braşov, str. Baba Novac nr. 15A, jud. Braşov. 
ART. 2. – (1) Preţul integral de cumpărare al imobilului descris la art. 1 este de 1.300.000 (unmiliontreisutemii) lei cu TVA inclus, valoare stabilită în urma negocierii dintre părţi, în baza raportului de evaluare nr.  2603/2009, întocmit de S.C. NOVITAS S.R.L.
(2) Preţul imobilului se va plăti în lei, eşalonat, în rate lunare egale, până la finele anului 2009.
(3) Virarea ratelor lunare către vânzător se va efectua prin ordin de plată, până la data de 15 a fiecărei luni.
ART. 3. – Imobilul intrat în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe în condiţiile prezentei hotărâri, va fi amenajat şi va avea destinaţia de locuinţe pentru persoane aflate situaţie de risc social şi chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Patrimoniu şi Biroul Contabilitate  din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, 27 aprilie 2009. 


                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                             Kovács István                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină