Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR. 79/2009
                                   
privind  achiziţionarea unor imobile situate în Şugas Băi, proprietatea
S.C.T.A. OLTUL S.A.
  
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.  14740/2009 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere oferta de preţ exprimată prin adresa nr. 14712/2009 de către S.C.T.A OLTUL S.A., proprietara imobilelor, terenuri şi construcţii) înscrise în cartea funciară nr. 24668 provenită din conversia de pe hartie a CF Nr. 18781 Sfântu Gheorghe sub nr. top 2233/38; 2233/39; 2233/40; 2233/1/1/30/1/11/2/2/2/1/1/1; C.F. nr. 24669 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 2233/41/1; 2233/1/1/30/1/11/2/2/2/1/1/2; şi C.F. nr. 24671 Sfântu Gheorghe sub nr. Top. 2233/42; 2233/1/1/30/1/11/2/2/2/1/1/3, situate în Şugaş Băi;
    Având în vedere Raportul de evaluare nr. 2497/2008 având ca obiect Complexul Şugaş Băi, întocmit de S.C. NOVITAS S.R.L.;
    Având în vedere prevederile art. 13 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. –  (1) Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unor imobile, terenuri şi construcţii, în suprafaţă totală de 3963 mp, situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, zona de agrement Şugaş Băi, proprietatea tabulară a S.C.TA OLTUL S.A.
    (2) Imobilele se evidenţiază prin:
C.F. nr. 24668 Sfântu Gheorghe sub nr.top 2233/38, 2233/39, 2233/40, 2233/1/1/30/1/11/2/2/2/1/1/1, teren intravilan în suprafaţă de 3189 mp, construcţii, CAD: C1 nr.top 2233/38, 2233/39, 2233/40, 2233/1/1/30/1/11/2/2/2/1/1/1-C1, restaurant cu anexă, terasă acoperită şi neacoperită, CAD: C2 nr.top 2233/38, 2233/39, 2233/40, 2233/1/1/30/1/11/2/2/2/1/1/1-C2, căsuţă tip camping, CAD: C3 nr.top 2233/38, 2233/39, 2233/40, 2233/1/1/30/1/11/2/2/2/1/1/1-C3, căsuţă tip camping, CAD: C4 nr.top: 2233/38, 2233/39, 2233/40, 2233/1/1/30/1/11/2/2/2/1/1/1-C4, căsuţă tip camping, CAD: C5 nr.top: 2233/38, 2233/39, 2233/40, 2233/1/1/30/1/11/2/2/2/1/1/1-C5, căsuţă tip camping, CAD: C6 nr.top: 2233/38, 2233/39, 2233/40, 2233/1/1/30/1/11/2/2/2/1/1/1-C6, căsuţă tip camping;
CF nr 24669 Sfântu Gheorghe, sub nr.top. 2233/41/1, 2233/1/1/30/1/11/2/2/2/1/1/2, teren intravilan în suprafaţă de 617 mp, construcţii, CAD: C1, nr.top. 2233/41/1, 2233/1/1/30/1/11/2/2/2/1/1/2-C1, baia caldă, CAD: C2, nr.top. 2233/41/1, 2233/1/1/30/1/11/2/2/2/1/1/2-C2, centrală termică, CAD: C3, nr.top. 2233/41/1, 2233/1/1/30/1/11/2/2/2/1/1/2-C3, magazie;
 CF nr. 24671 Sfântu Gheorghe, sub nr.top: 2233/42, 2233/1/1/30/1/11/2/2/2/1/1/3, teren intravilan în suprafaţă de 157 mp, construcţii, CAD: C1, nr. top: 2233/42, 2233/1/1/30/1/11/2/2/2/1/1/3-C1, clădire pentru mofetă, total suprafaţă totală de 3963 mp.
ART. 2. – (1) Preţul integral de cumpărare al imobilelor descrise la art. 1 este de 310.000 Euro cu TVA inclus, valoare stabilită în urma negocierii dintre părţi, în baza raportului de evaluare nr. 2497/2009, întocmit de S.C. NOVITAS S.R.L.
(2) Preţul imobilului se va plăti în lei, potrivit cursului oficial leu/euro valabil la data plăţii, după cum urmează: 50% la semnarea contractului, iar restul de 50% în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. 
ART. 3. – Imobilele intrate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe în condiţiile prezentei hotărâri, vor fi incluse în programul de reabilitare a infrastructurii zonei de agrement Şugaş Băi pentru creşterea potenţialului turistic al acestuia.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul de Urbanism şi Compartimentul Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, 14 aprilie 2009 


   
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                     Klárik Attila                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                        Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină